Høydebasseng i Våler

Oppføring av nytt høydebasseng på 1000 m3, ventilkammer med tilhørende ledninger, kummer og vei.

Etablering av ny tappe-, fylle- og overløpsledning, mellomeksisterende utvendig hovedledning, basseng, overløpsledning inkludert nye kummer. Utskiftning av eksisterende hovedledning.

Eksisterende basseng ble sanert når nytt basseng var på plass og tatt i bruk.

Periode: 2019-2020

Byggherre: Utført som Totalentreprise for Våler Vannverk SA

Kontraktssum: 10 MNOK